ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

10.6.2019

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία μας

H παρούσα πολιτική απορρήτου έχει ως σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation). Επειδή σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητό σας, σας δηλώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί διαρκή δέσμευσή μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως τρίτου προσώπου, πελάτη, ενδεχόμενου πελάτη, επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και με τον τρόπο που προστατεύεστε από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR). Η εταιρεία μας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται και παρακάτω.

Επωνυμία: Αφοί Πατσάλα ΑΕΒΕ

Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη, 5,5 χλμ. Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά, ΤΘ 40325, TK 56429.

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: mail@patsalas.gr, τηλ: 2310681150.

Εκπρόσωπος εταιρείας: Δημήτριος Πατσάλας.

Αρμόδιος Προσωπικών Δεδομένων: Αγγελική Ζευγολάτη

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: dataprotection@patsalas.gr, τηλ: 2310681150.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι “η εταιρεία μας”, “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην Αφοί Πατσάλα ΑΕΒΕ.

Γενικοί ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα.

Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα όπως τα εξής: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.

Επεξεργασία δεδομένων / επεξεργασία είναι κάθε δραστηριότητα, πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνόλων τους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία και τα μέσα (αυτοματοποιημένα ή όχι) που εφαρμόζονται, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η αναθεώρηση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, ο αποκλεισμός, η διαγραφή, η αρχειοθέτηση, η προβολή και η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρχείο δεδομένων είναι οποιοδήποτε δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με τρόπο τέτοιο που καθιστά δυνατή την αναγνώριση του εν λόγω προσώπου από τα δεδομένα.

Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό πρόσωπο που αποφασίζει σχετικά με τον σκοπό και το μέσο επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροποποίηση της δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 10.6.2019 και υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας.

Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά επίσης όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησής μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με το παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς.

Η εταιρεία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα ενημερώνουμε την “ημερομηνία ενημέρωσης” στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για επαγγελματικούς και νομικούς σκοπούς, όπως και για να υπηρετήσει τα έννομα συμφέροντά της όταν και όπου κρίνονται αναγκαία. Πρόκειται για εταιρεία κατασκευής και πώλησης ειδών αλουμινίου. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας και κυρίως για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης και κατασκευής ειδών αλουμινίου, επεξεργάζεται δεδομένα πελατών, όπως και ενδιαφερόμενων πελατών.

Στην εταιρεία μας πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:
-Να σας παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες, σε όσες τυχόν περιπτώσεις μας ανατεθεί συγκεκριμένο κατασκευαστικό project.
-Να επεξεργαζόμαστε τις υπηρεσίες που αιτείστε από εμάς και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της αίτησής σας.
-Να σας τιμολογούμε για την πώληση των προϊόντων μας ή τη χρήση των υπηρεσιών μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των εκκρεμοτήτων σας.
-Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων μας ή των υπηρεσιών μας.

Στο πλαίσιο αυτών των σκοπών ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο (συνεργάτη ή πελάτη ή ενδιαφερόμενου), διεύθυνση εργασίας, email, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, φορολογικά στοιχεία και εν γένει στοιχεία τιμολόγησης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με διάφορους τρόπους, όπως: με την υπογραφή σύμβασης, με έντυπες ή ηλεκτρονικές φόρμες, τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προφορικά κατά τη διάρκεια συνάντησης.

Νομική βάση επεξεργασίας

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για επαγγελματικούς σκοπούς. Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Εκτέλεση σύμβασης
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των πελατών, προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση έργου κατασκευής με αλουμίνιο, ή η σύμβαση αγοραπωλησίας ειδών αλουμινίου. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση. Η εταιρεία μας επίσης επεξεργάζεται εκείνα τα δεδομένα που παρέχει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται και η επεξεργασία των στοιχείων των συνεργατών μας.

Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση:
Η εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πελατών ή συνεργατών για να συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Ενδεικτικά είναι αναγκαία η συλλογή των στοιχείων που χρειάζονται για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου.

Υποστήριξη έννομων συμφερόντων εταιρείας
Η εταιρεία μας, ως ιδιωτικός επαγγελματικός οργανισμός, προάγει τους σκοπούς της και μέσω απλών προωθητικών εκδηλώσεων, ώστε να είναι σε θέση το κοινό να γνωρίζει το ποιόν των βασικών συνεργατών μας. Στο πλαίσιο της προβολής των σκοπών της, η εταιρεία μας ενδέχεται να προβαίνει νομίμως σε επεξεργασία δεδομένων των συνεργατών της ή τρίτων, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματά τους και με την κατάλληλη ισορροπία, ανάμεσα στη προωθητική δραστηριότητα και τα προσωπικά δεδομένα τους.

Συγκατάθεση
Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται δεδομένα, με τρόπο κατά τον οποίο να υπάρχει η ανάγκη συγκατάθεσης. Εάν κατ’ εξαίρεση θελήσει να αναπτύξει κάποια διαφημιστική ή προωθητική δραστηριότητα, σ’ αυτήν την περίπτωση θα το πράξει νομίμως κατόπιν της συγκατάθεσής σας.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:
-Σας παρέχει υπηρεσίες.
-Εγγράφεστε με έντυπη ή ηλεκτρονική φόρμα για κάποια υπηρεσία ή κάποιο έργο με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης.
-Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με μια υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.

Cookies

Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας λειτουργεί με cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την τεχνική χρήση της ιστοσελίδας. Εκτός από τα cookies που χρειάζονται αναγκαστικώς για την χρήση της ιστοσελίδας, δεν υφίσταται άλλη χρήση και η χρήση τους είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα μας λειτουργεί με google analytics, τα οποία δεν οδηγούν σε ταύτιση χρήστη, καθώς πρόκειται για απλή ανωνυμοποιημένη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας.

Αποδέκτες

Τα προσωπικά δεδομένα κατά κανόνα δεν κοινοποιούνται σε άλλα πρόσωπα, πάρα μόνο στους συνεργάτες μας και στο προσωπικό μας για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή έργου. Όσα δεδομένα αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στις δημόσιες φορολογικές αρχές.

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

-τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
-μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδειά μας,
-λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
-μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας,
-διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η εταιρεία μας δεν μεταβιβάζει δεδομένα σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας, συλλέγονται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρή πολιτική αναθεώρησης και διατήρησης των δεδομένων, ώστε να μη διατηρούνται πέρα από το απαραίτητο διάστημα. Η εταιρεία μας επίσης αποθηκεύει τα βασικά προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για τους φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς, για όσο διάστημα μας υποχρεώνει η αντίστοιχη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια.

Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας μας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ή τρίτο μέρος (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Διευκρίνιση

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προσπελαύνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε ακόμη και με ένα απλό email στη διεύθυνση dataprotection@patsalas.gr να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.

Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, μισθοδοσίας πρέπει να δοθούν από εσάς ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ολοκληρωμένα τη σύμβαση έργου ή εργασίας. Η παροχή εκ μέρους σας των δεδομένων που χρειάζεται να συλλέγουμε με βάση τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία αποτελεί νομική υποχρέωση. Εάν ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δεν έδινε τα αντίστοιχα ως άνω στοιχεία, τότε θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί η σύμβαση έργου ή εργασίας, ενώ, στην περίπτωση της μη παροχής των φορολογικών στοιχείων, θα παραβιαζόταν αντίστοιχα και η φορολογική νομοθεσία, με άμεση συνέπεια τον κίνδυνο κρατικών κυρώσεων.

Κατάρτιση προφίλ

Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο δεδομένα με σκοπό την κατάρτιση προφίλ.

Υποβολή Καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, στο βαθμό που είναι εφικτό και εφαρμόσιμο, πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την εταιρεία μας και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@patsalas.gr είτε να παραδίδεται στα γραφεία μας. Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης καθίσταται διαθέσιμο στα γραφεία μας. Άρνηση της εταιρείας μας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή προβληματισμού μπορείτε πρώτα να απευθυνθείτε σε εμάς στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις απορίες πριν την οποιαδήποτε προσέγγιση της ανωτέρω Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Πατήστε "Αποδοχή" εάν συμφωνείτε ή "Ρυθμίσεις απορρήτου" εάν θέλετε να επιλέξετε ποια θα αποδεχθείτε.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

  • wordpress_test_cookie

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες